Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του βουλευτή Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Τζαμακλή για την τροποποίηση της ΚΥΑ που αφορά την δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του βουλευτή Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Τζαμακλή για την τροποποίηση της ΚΥΑ που αφορά την δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων.
Όπως είναι γνωστό, το έτος 2016 είχε εκδοθεί η υπ’ αρ. 143555/2413/13-9-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3095) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία είχαν τεθεί προσκόμματα στους καστανοκαλλιεργητές.

Το ζήτημα, που είχε συζητηθεί διεξοδικά μεταξύ των βουλευτών Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑ και των καλλιεργητών, επιλύθηκε με την τροποποίηση της ανωτέρω ΚΥΑ. Συγκεκριμένα, εκδόθηκε η υπ’ αρ. 161980/2692/23-10-2017 (ΦΕΚ Β΄ 3941/9-11-2017) ΚΥΑ, με την οποία αφ’ ενός μεταβλήθηκε η κλίση του εδάφους (από 25% σε 45%) στις περιπτώσεις έλλειψης, καταστροφής, υποβάθμισης ή αραίωσης της βλάστησης και αφ’ ετέρου αντί της απαίτησης –προϋπόθεσης για βεβαίωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων τέθηκε η υποχρέωση του καλλιεργητή να ενημερώνει την Υπηρεσία αυτή αν προκύψουν αρχαιολογικά ευρήματα.

Το κείμενο της τροποποιητικής ΚΥΑ έχει ως εξής:

Αριθμ. 161980/2692 Δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 78 του ν. 998/1979 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 66 του ίδιου νόμου, μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 38 του ν. 4280/2014.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 38, 45 και 47 του ν. 998/1979, όπως σήμερα αυτές ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Φ.Ε.Κ. 167 Α΄).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ 114 Α΄) «Ανασύσταση του ΥΠΑΠΕΝ σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 124 /2016 (Φ.Ε.Κ 209 Α΄) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την με αριθμ. Υ 198/16-11-2016 (ΦΕΚ 3722 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο».

8. Την με αριθμ. ΥΠΟΙΚ0010218 ΕΞ2016 (ΦΕΚ Β΄ 3696) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

9. Τις προτάσεις Περιφερειακών Υπηρεσιών.

10. Την σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών και Δ.Π.

11. Το από 04-09-2017 ενημερωτικό σημείωμα.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. 143555/2413/13-09-2016 (Β΄3095) απόφασή μας «Δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων», ως εξής:

Α. Στο άρθρο 1. «Προϋποθέσεις», την παράγραφο γ) ως ακολούθως: γ) Η κλίση του εδάφους να μην υπερβαίνει το 45% , στις περιπτώσεις που η δασική έκταση στερείται βλάστησης ή αυτή έχει καταστραφεί, υποβαθμιστεί ή αραιωθεί.

Β. Στο άρθρο 3. «Απαιτούμενα δικαιολογητικά» η παράγραφος ε) απαλείφεται.

Γ. Στο άρθρο 9. «Υποχρεώσεις μετά την εγκατάσταση» προστίθεται παράγραφος θ) ως ακολούθως: θ) Εάν μετά την εγκατάσταση του δικαιούχου στην έκταση, προκύψουν αρχαιολογικά ευρήματα, αυτός υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Αρχαιολογική Υπηρεσία για τις δέουσες ενέργειες εκ μέρους της.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η με αριθμ. 143555/ 2413/13-09-2016 απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ