Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου - Ολύμπου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου - Ολύμπου
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 15.11.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  1.
Έγκριση της αριθμ. 32/2017 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ο με θέμα κατάρτιση και ψήφιση ισολογισμού  απολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων οικ. Έτους 2016. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
2.
Έγκριση της αριθμ. 30/2017 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ο με θέμα κατάρτιση και ψήφιση ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
3.
Έγκριση της αριθμ. 31/2017 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ο με θέμα έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
4.
Τροποποίηση της αριθμ. 5/2016 απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με τον ορισμό μελών για το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ο. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
5.
Έγκριση της αριθμ. 33/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΑΔΟ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2016.  (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος).       
6.
Έγκριση της αριθμ. 34/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΑΔΟ Α.Ε. με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός για το οικ. έτος 2017.  (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος).                
7.
13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου οικ. έτους 2017.  (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                 


«Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου». 


Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, Αγίου Νικολάου 15, στις 15.11.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

1.
Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Δίου – Ολύμπου, οικονομικού έτους  2018 και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Δίου – Ολύμπου και  ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ο για το οικονομικό έτος  2018. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος). 


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Παπαμιχαήλ Αθανάσιος