Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 30 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.        
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
2.        
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (6η)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
3.        
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητές: Λάζος Ντόντης, Δημήτριος Ντούρος, Νικόλαος Παπαζιώγας, Παρθένα Μακρίδου, Δημήτριος Βαϊνάς, Κων/νος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχοι
4.        
Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
5.        
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
6.        
Έγκριση παράτασης της μίσθωσης του υπ’ αριθμ. 6 δημοτικού καταστήματος (κομμωτήριο) που βρίσκεται στον οικισμό της Ν. Χράνης του Δήμου Κατερίνης για έξι (6) έτη
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
7.        
Παραχώρησης χρήσης χώρου στο παλαιό Κοινοτικό Κατάστημα Καταλωνίων Δήμου Κατερίνης στον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο “Νοσταλγοί της παράδοσης”
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
8.        
Ανάκληση της αριθμ. 306/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και παραχώρηση χρήσης έκτασης περίπου 2.500τ.μ. από το Ο.Τ. 158Α στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων – Περιφερειακή Εφορεία Κεντρικής Μακεδονίας για τη στέγαση του 1ου Συστήματος Προσκόπων Κατερίνης
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
9.        
Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για τον καταρτισμό του ονομαστικού καταλόγου (ετήσιο μητρώο αρρένων) γεννηθέντων το 2017
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
10.    
Τροποποίηση της 89/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Έγκριση μεταβίβασης των τηλεφωνικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας του δημάρχου, του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, των αντιδημάρχων και του γενικού γραμματέα στο Δήμο Κατερίνης”
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
11.    
Κατανομή και ανακατανομή υπολοίπων ΣΑΤΑ για τη χρηματοδότηση έργων, μελετών και προμηθειών
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
12.    
Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου Κατερίνης” στα πλαίσια της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
13.    
Έγκριση μελέτης με τίτλο “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου Κατερίνης”
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
14.    
Λήψη απόφασης α) για τον ορισμό ομάδας έργου και υπεύθυνου έργου και β) ορισμός υπαλλήλου για την εκπόνηση και υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης για το έργο με τίτλο “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου Κατερίνης”
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
15.    
Έγκριση Σχεδίου Τευχών Δημοπράτησης για το έργο με τίτλο “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου Κατερίνης”
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
16.    
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
17.    
Γνωμοδότηση - εισήγηση για την προσωρινή παραλαβή παροχής εργασίας εγκατάστασης έντεκα (11) φωτιστικών σώματος LED Ισχύος 150 W αντί 100/115W με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής λόγω αποκλίσεων από τους όρους της σύμβασης και της μελέτης» που αφορά την παροχή υπηρεσίας “Εργασία εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού λόγω ασφάλειας από κλοπές στην περιοχή του αμαξοστασίου Τ.Κ. Γανόχωρας ” (αριθμ. μελέτης 1/2018)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
18.    
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στην Τ.Κ. Σεβαστής, Δ.Ε. Κορινού, Δήμου Κατερίνης» Κ.Α. 02.10.25.7326.965, αρ. μελ. 138/2017, προϋπολογισμός: €68.800,00
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
19.    
Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου παραλαβής αντικειμένου σύμβασης με τίτλο: «Εκπαίδευση χειριστώνΣμηΕΑ (Σύστημα μη επανδρωμένων αεροσκαφών)» (αρ. μελ.: 26/2018)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
20.    
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
21.    
Ανάκληση της 233/2018 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας  με θέμα “Έγκριση της αριθμ. 33/2018 μελέτης  για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών περιμετρικής οδού στο αγρόκτημα Ράχης της ΔΔ Λόφου που προκλήθηκαν από θεομηνία κατά το διάστημα 15ης – 18ης Νοεμβρίου 2017» εκτιμώμενης αξίας 27.830,65 ευρώ εκτός ΦΠΑ και β. επιλογή της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ.2.γ του ά. 32 του ν.4412/2016 για τη σύναψη της σύμβασης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
22.    
Ανάκληση της 206/2018 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας με θέμα “Έγκριση της αριθμ. 38/2018 μελέτης για την «Προμήθεια υλικών αρδευτικών δικτύων για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία κατά το διάστημα 15ης – 18ης Νοεμβρίου 2017» εκτιμώμενης αξίας 45.323,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ, β. επιλογή της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ.2.γ του ά.32 του ν.4412/2016 για τη σύναψη της σύμβασης και γ. συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου για την εν λόγω διαδικασία
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
23.    
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης με υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία» με τίτλο ««Ανάπτυξη/αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς» και Κωδικό 088.2c
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
24.    
Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Νικολάου Παπαζιώγα, ως εκπροσώπου του Δήμου στην 2η διακρατική συνάντηση (transnational meeting) των εταίρων του έργου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος /Αξιοποίηση Συστημάτων Πληρώνω ότι Πετώ και Αυτόνομοι Κομποστοποιητές στη Διαχείριση Βιοαποβλήτων Τουριστικών Περιοχών” με ακρωνύμιο), στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Προγράμματος) που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης (31.5.2018 έως 1.6.2018) εξουσιοδότησή του για τις απαραίτητες ενέργειες και έγκριση διάθεσης των σχετικών δαπανών
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
25.    
Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ.) για απασχόληση στο Δήμο Κατερίνης κατά το σχολικό έτος 2018-19 και 2019-20
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
26.    
Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης των πολιτών και των μαθητών για την διαχείριση των απορριμμάτων, την ανακύκλωση υλικών και την παραγωγή κομπόστ από οργανικά απόβλητα και διάθεση πιστώσεων
 Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
27.    
Έγκριση διοργάνωσης – συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης και διάθεση πιστώσεων
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
28.    
Γνωμοδότηση για την ίδρυση τμήματος ένταξης στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης και δέσμευση πίστωσης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
29.    
Παραχώρηση σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας


Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα