Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 31 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης...

(αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.        
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
2.        
Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της 337/2018 απόφαση Δ.Σ. με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (9η)»
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
3.        
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (10η)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
4.        
Υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης για το Β’ τρίμηνο έτους 2018
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
5.        
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητές: Λάζος Ντόντης, Δημήτριος Ντούρος, Νικόλαος Παπαζιώγας, Παρθένα Μακρίδου, Δημήτριος Βαϊνάς, Κων/νος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχοι
6.        
Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
7.        
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
8.        
Παραχώρηση χρήσης γηπέδων σε αθλητικά σωματεία και συλλόγους
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
9.        
Διόρθωση της 715/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Παραχώρηση της χρήσης των αριθ. 3 και 4 αιθουσών του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου στο τμήμα ενόργανης γυμναστικής του Γ.Α.Σ. «ο Αρχέλαος»
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
10.    
Λήψη απόφασης για α. τη λύση ή όχι των συμβάσεων μίσθωσης με τις εταιρείες FIBROTERMICA HELLAS AE και ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ., ΟΕ και β. την έγκριση ή όχι  επαναδημοπράτησης των σχετικών τμημάτων Β και Γ από το 369γ γεωτεμάχιο της Τ.Κ. Σεβαστής του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
11.    
Δημιουργία λογαριασμού ειδικού σκοπού για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής του Δήμου
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
12.    
Τροποποίηση της αριθ. 116/2018 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Συγκρότηση επιτροπών: α) παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και β) παραλαβής του αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως ισχύουν.»
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
13.    
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
14.    
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
15.    
Χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 15ΗΣ-18ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΔΛ: ΩΧΚ57ΛΛ-Ξ42)» συμβατικού τιμήματος 39.990,00 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του Ν.4412/2016
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
16.    
Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης ΄΄Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Κατερίνης΄΄ (αρ.μελ. 14/2018) με κωδικό ΟΠΣ 50290 5029058 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 2014-2020>>
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
17.    
Διόρθωση της 248/2018 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση αγοράς δύο νέων συνδέσεων δεδομένων μέσω κάρτας SIM», ως προς τον κωδικό προϋπολογισμού
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
18.    
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης ως εταίρου στο έργο (project) KNOTS! του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Ευρώπη για τους Πολίτες” (Europe for Citizens)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
19.    
Έγκριση μετάβασης Δημοτικών Συμβούλων ως εκπροσώπων του Δήμου στην Teverina της Ιταλίας στις 2-6 Αυγούστου 2018 για συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης ως εταίρου στην 1η Διεθνή Συνάντηση του έργου (Project) «KNOTS!» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Ευρώπη για τους Πολίτες” (Europe for Citizens)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
20.    
Κατακύρωση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης της παρ.2, περίπτωση β, υποπεριπτώσεις (ββ) & (γ)  του ά.32 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» προϋπολογισμού 26.803,89 ευρώ εκτός ΦΠΑ
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
21.    
Έγκριση της αριθ. 4/2018 μελέτης με τίτλο «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πολιτών και Τουριστικής Ανάδειξης Πολιτιστικού Προϊόντος στο Δήμο Κατερίνης» προϋπολογισμού 650.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 524.193,55€,  ΦΠΑ24%: 125.806,65€)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
22.    
Έγκριση της αριθ. 6/2018 μελέτης με τίτλο «Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης προορισμών (DMS) (Destination Management System προϋπολογισμού 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 64.516,13€,  ΦΠΑ24%: 15.483,87€)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
23.    
Παράταση χρονικής ισχύος προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Κατερίνης σχετικά με τη λειτουργία του ΣΜΑ Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
24.    
Λήψη απόφασης σχετικά με την  τροποποίηση της αριθ. 17771/ 29-5-2018  σύμβασης ποσού 87.824,90 ευρώ εκτός του ΦΠΑ,  μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της ΛΑΜΠΡΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  (LIFEGUARD PATROL),    που αφορά την  εκτέλεση της εργασίας: «Ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών Δήμου Κατερίνης 2018» προϋπολογισμού 87.824,90 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 4/2018)
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχος
25.    
Εισήγηση για Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Εφαρμογή του ορίου απαλλοτρίωσης της Παλαιάς Εθνικής οδού Τεμπών-Κατερίνης, Τμήμα Λεπτοκαρυάς-Κατερίνης, επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων των πράξεων εφαρμογής που διέρχονται κατά μήκος του υπόψη ορίου απαλλοτρίωσης».
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος σύμβουλος
26.    
Εισήγηση για Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Διαγραμμάτων και Πινάκων Αναλογισμού για την διάνοιξη της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 19α και Ο.Τ. 19β στην πολεοδομική ενότητα Αναθεώρηση Σβορώνου της Δ.Κ. Σβορώνου του Δήμου Κατερίνης».
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος σύμβουλος
27.    
Εισήγηση για Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. Σιδηροδρομικού Σταθμού επέκταση στα Ο.Τ. 407, 420, 447Α και 447Β».
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος σύμβουλος
28.    
Ορισμός μελών στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
29.    
Έγκριση διοργάνωσης – συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης και διάθεση πιστώσεων
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
30.    
Τροποποίηση της 754/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Συγκρότηση συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 για το έτος 2018», ως προς το γραμματέα της επιτροπής
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου
31.    
Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας


Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα