Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης...

(αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.        
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
2.        
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (13η)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
3.        
Τροποποίηση, συμπλήρωση και αναδιατύπωση του κανονισμού χρήσης και λειτουργίας παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων κλπ Δήμου Κατερίνης αναφορικά με την αυθαίρετη χρήση – κυρώσεις (685/2016 ορθή επανάληψη απόφαση ΔΣ - ΑΔΑ:7ΤΛΡΩΕΤ-ΤΕ4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
4.        
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητές: Λάζος Ντόντης, Δημήτριος Ντούρος, Νικόλαος Παπαζιώγας, Παρθένα Μακρίδου, Δημήτριος Βαϊνάς, Κων/νος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχοι
5.        
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
6.        
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
7.        
Παραχώρηση στη ΔΕΥΑ Κατερίνης της νέας ερευνητικής υδρογεώτρησης που κατασκευάστηκε στην Τ.Κ. Σεβαστής (συντεταγμένες ΕΓΣΑ1987 x=375941 y=4467177) στα πλαίσια του έργου: “Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στην Τ.Κ. Σεβαστής, Δ.Ε. Κορινού, Δήμου Κατερίνης” (αρ. μελέτης 138/2017)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
8.        
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στην Τ.Κ. Σεβαστής, Δ.Ε. Κορινού, Δήμου Κατερίνης” (αρ. μελέτης 138/2017)”
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
9.        
Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή 2ου χωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση Αηδημητρινά (αρ. μελ. 88/2013)”
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
10.    
Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας ΒΑΤΑΝ», αρ. μελέτης 40 /2009
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
11.    
Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
12.    
Έγκριση επιχορήγησης του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου “Ολύμπιοι Κατερίνης”
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
13.    
Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Πρόεδρος ΔΕΠ


Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα