Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018

Δήμος Δίου-Ολύμπου - Πρόσκληση σε ειδική και τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 10.10.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ...

, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τη συζήτηση του παρακάτω ενός και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.1.
Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού,  αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2017 Δήμου Δίου – Ολύμπου και ορισμός ελεγκτή για τη χρήση 2018.  Εισηγητής Καπούτας Νικόλαος, ορκωτός λογιστής, Αδαμοπούλου Γαρυφαλλιά, Δημοτική Υπάλληλος


«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»


Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 10.10.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1.
Λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη σύμβασης Δήμου Δίου – Ολύμπου για την λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΕΑ) Ανατολικού Ολύμπου. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
2.
Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ. 250/2018 Α.Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό μελών της Δ.Ε.Υ.ΑΔ.ΟΛ. (Εισήγηση Γρεβενίτης Ευάγγελος, Δημοτικός Σύμβουλος).
3.
Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
4.
Ορισμός επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων & εργασιών. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
5.
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (παρ. 5 άρθρου 219 Ν. 4412/2016). (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
6.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες αποκατάστασης των πλακιδίων αμιάντου, συντήρησης αποχωρητηρίων, σωμάτων καλοριφέρ και διάφορες άλλες μικροεργασίες στο Δημοτικό Σχολείο Σκοτίνας». (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).                      
7.
Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Έργο κρασπεδώσεων – πεζοδρομήσεων – ασφαλτοστρώσεων στη Δ.Ε. Δίου» (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
8.
Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Έργο κρασπεδώσεων – πεζοδρομήσεων – ασφαλτοστρώσεων στη Δ.Ε. Λιτοχώρου και Αν. Ολύμπου» (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
9.
Διαγραφή χρεών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Δίου - Ολύμπου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
10.
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με την αναπληρωτή του, ως μέλους τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής ΤοΠΦΥ, βάσει του Ν. 4486/17. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
11.
Καθορισμός ύψους αμοιβής κατ’ αποκοπή, στο Δικηγόρο Μπρουσκέλη Χαράλαμπο, που υπερβαίνει το όριο του κώδικα δικηγόρων. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
12.
17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παπαμιχαήλ Αθανάσιος