Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του ν. 3852/2010 και 163 του ν. 3463/2006, που θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης...

(αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.        
Έγκριση  απολογισμού  εσόδων- εξόδων Δήμου Κατερίνης χρήσης 2017
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
2.        
Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Κατερίνης, χρήσης 2017
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχοςΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.        
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
2.        
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (14η)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
3.        
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου “Πάρκου των χρωμάτων” του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
4.        
Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών χώρων και διενέργειας δημοπρασιών στο πλαίσιο λειτουργίας του χριστουγεννιάτικου "Πάρκου των χρωμάτων" του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
5.        
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητές: Λάζος Ντόντης, Δημήτριος Ντούρος, Νικόλαος Παπαζιώγας, Παρθένα Μακρίδου, Δημήτριος Βαϊνάς, Κων/νος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχοι
6.        
Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
7.        
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
8.        
Μίσθωση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Δημαρχείου για τη διενέργεια του 1ου Street Food Festival Katerini
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
9.        
Λήψη απόφασης για α) έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης β) υποβολή πρότασης γ) ορισμό ομάδας έργου, υπεύθυνου έργου και υπαλλήλου για την εκπόνηση και υποβολή του τεχνικού δελτίου και δ) ορισμό του Δήμου Κατερίνης ως φορέα λειτουργίας και συντήρησης,  για το έργο με τίτλο “Βελτίωση υφιστάμενων οδικών υποδομών εντός της Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη Δ.Ε. Κορινού” στο μέτρο 19 “Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD)-LEADER” ΠΑΑ 2014-2020
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος 
10.    
Λήψη απόφασης για α) έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης β) υποβολή πρότασης γ) ορισμό ομάδας έργου, υπεύθυνου έργου και υπαλλήλου για την εκπόνηση και υποβολή του τεχνικού δελτίου και δ) ορισμό του Δήμου Κατερίνης ως φορέα λειτουργίας και συντήρησης, για το έργο με τίτλο “Βελτίωση υφιστάμενων οδικών υποδομών εντός των Δ.Κ. Περίστασης και Καλλιθέας Δ.Ε. Παραλίας” στο μέτρο 19 “Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD)-LEADER” ΠΑΑ 2014-2020
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος 
11.    
 Λήψη απόφασης για α) έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης β) υποβολή πρότασης γ) ορισμό ομάδας έργου, υπεύθυνου έργου και υπαλλήλου για την εκπόνηση και υποβολή του τεχνικού δελτίου και δ) ορισμό του Δήμου Κατερίνης ως φορέα λειτουργίας και συντήρησης, για το έργο με τίτλο “Βελτίωση υφιστάμενων οδικών υποδομών εντός των Τ.Κ. Λόφου και Αγίου Δημητρίου Δ.Ε. Πέτρας” στο μέτρο 19 “Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD)-LEADER” ΠΑΑ 2014-2020
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος 
12.    
 Λήψη απόφασης για α) έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης β) υποβολή πρότασης γ) ορισμό ομάδας έργου, υπεύθυνου έργου και υπαλλήλου για την εκπόνηση και υποβολή του τεχνικού δελτίου και δ) ορισμό του Δήμου Κατερίνης ως φορέα λειτουργίας και συντήρησης, για το έργο με τίτλο “Βελτίωση υφιστάμενων οδικών υποδομών εντός της Δ.Κ. Σβορώνου Δ.Ε. Κατερίνης” στο μέτρο 19 “Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD)-LEADER” ΠΑΑ 2014-2020
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος 
13.    
Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο “Κατεπείγουσες εργασίες στα σχολεία Δ.Ε. Κατερίνης για την αποκατάσταση βλαβών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων γης 15ης – 18ης Νοεμβρίου 2017 (Απόφ. Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας ΑΔΑ: ΩΧΚ57ΛΛ-Ξ42) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος 
14.    
Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών περιμετρικής οδού στο αγρόκτημα Ράχης της Τ.Κ. Λόφου που προκλήθηκαν από θεομηνία κτά το διάστημα 15ης -18ης  Νοεμβρίου 2017 » (αριθμ. μελέτης 33/2018)  
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος 
15.    
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
16.    
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
17.    
Έγκριση της αριθ. 9/2018 απόφασης Συμβουλίου Τ.Κ. Ρητίνης  Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
18.    
Έγκριση μετάβασης Δημοτικών Συμβούλων ως εκπροσώπων του Δήμου στην 8η και τελευταία διακρατική συνάντηση (transnational meeting) των εταίρων του έργου (project) REACT (ΡΙΑΚΤ)  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» (Europe for Citizens), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) στις 20 και 21 Νοεμβρίου 2018, εξουσιοδότηση του κ. Νικολάου Κατανά για τις απαραίτητες ενέργειες
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
19.    
Έγκριση παροχής νέας τηλεφωνικής σύνδεσης και γραμμής ADSL στην Τ.Κ. Βρίας
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
20.    
Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
21.    
Εξέταση ένστασης και λήψη απόφασης για εμμονή ή μη στην με αριθμό 195/2018 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 7ΖΔΘΩΕΤ-ΨΤ9)
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, Εντεταλμένος σύμβουλος
22.    
Λήψη απόφασης για έγκριση και παραλαβή του Α΄ Σταδίου της μελέτης «Μελέτη σχεδίου οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης (ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π.) Δ. Πιερίων Ν. Πιερίας» καθώς και για λύση της σύμβασης με αποζημίωση του αναδόχου στο 10% της συμβατικής αμοιβής των υπολειπόμενων για την ολοκλήρωση σταδίων
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, Εντεταλμένος σύμβουλος
23.    
Γνωμοδότηση για διατήρηση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, η οποία άρθηκε αυτοδίκαια λόγω της παρέλευσης της δεκαοχτάμηνης προθεσμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2882/01
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, Εντεταλμένος σύμβουλος
24.    
Έγκριση του αριθμ. 03/27-09-2018 πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Πρόεδρος Επιτροπής


Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα