Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019

Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων μέχρι 31 Αυγούστου 2019 στον Δήμο Κατερίνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :


Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Κατερίνης, με θητεία μέχρι την 31 Αυγούστου 2019, μεταβιβάζοντας σε αυτούς καθ’ ύλην συγκεκριμένες αρμοδιότητές, ως εξής:


Τον κ. Χρήστο Λεμονόπουλο , Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:


Ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης κατά τόπον αρμοδιότητάς της.
Έκδοση οικοδομικών αδειών.
Εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων.
Εποπτεία σύνταξης πράξεων εφαρμογής και διορθωτικών πράξεων εφαρμογής.
Τον έλεγχο της διαδικασίας Επιβολής εισφορών που προκύπτουν από τις Πράξεις Εφαρμογής.
Την διερεύνηση ύπαρξης καταπατημένων δημοτικών εκτάσεων την καταγραφή τους και την ανάληψη ενεργειών ελεύθερης απόδοσής τους στο Δήμο.
Πράξεις τακτοποίησης, αναλογισμού και αποζημιώσεων.
Μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
Παραχώρηση δημοτικών οικοπέδων.
Έκδοση βεβαιώσεων δικαιούχων αγροτεμαχίων και οικοπέδων από πίνακες οριστικής διανομής.
Επιβολή εισφορών που προκύπτουν από τις Πράξεις Εφαρμογής.
Μέριμνα και έλεγχος τήρησης της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών.
Έκδοση και υπογραφή, όπου απαιτείται, κάθε είδους πράξεων, αποφάσεων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων διοικητικών εγγράφων, που αφορούν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης.Τον κ. Νικόλαο Παπαζιώγα , Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:


Ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων.
Ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
Έκδοση όλων των πράξεων-αποφάσεων του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που αφορούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του Δήμου (προϋπηρεσία, μισθολογικές προαγωγές, τήρηση ωραρίου εργασίας, υπερωρίες προσωπικού, υπηρεσιακές μεταβολές, προκηρύξεις και περιλήψεις αυτών, συμβάσεις κλπ.), πλην των προπαρασκευαστικών ή τελικών πράξεων που αφορούν σε διορισμούς, μετακινήσεις, μετατάξεις και αποσπάσεις του προσωπικού.
Υλοποίηση προγραμμάτων Εφαρμογών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ευρυζωνικών Δικτύων.
Εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης.
Εποπτεία και ευθύνη τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με την λειτουργία καταστημάτων και γενικά επιχειρήσεων που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας από τον Δήμο (χορήγηση αδειών, ανάκληση ή αφαίρεση άδειας, σφράγιση καταστήματος κλπ.).
Ευθύνη και εποπτεία διαχείρισης θεμάτων περιπτέρων και χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης.
Άδειες χρήσης μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου λειτουργίας.
Αδειοδότηση και εποπτεία υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
Ευθύνη και εποπτεία λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
Χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
Ευθύνη και λειτουργία εμποροπανηγύρεων.
Έκδοση αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου.
Την ευθύνη σύνταξης και υπογραφής συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινήτων προς τρίτους, αγοράς ακινήτων, αποδοχής δωρεών κλπ. συμβολαιογραφικών πράξεων.
Την εποπτεία διαχείριση και τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση του προσφυγικού –
μεταναστευτικού ζητήματος.
Την ευθύνη και εποπτεία υλοποίησης του Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD).
Την αξιοποίηση των δημοτικών ακινήτων της παραλιακής ζώνης του Δήμου.
Την ευθύνη και τον συντονισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας του «Πάρκου των Χρωμάτων».
Την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας και πιο συγκεκριμένα:
Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη χρήση των αλσών, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων, τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει ο Δήμος.
Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο, στις λαϊκές αγορές και την υπαίθρια διαφήμιση.
Τον έλεγχο της τήρησης των κανονισμών καθαριότητας και πρασίνου του δήμου
Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. για τις οποίες επιλαμβάνεται η Δημοτική Αστυνομία, της επιβολής προστίμων και της εξέτασης ενστάσεων επί αυτών.
Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.
Την εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων που αφορούν τη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων.
Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.Τον κ. Λάζο Ντόντη,
Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:Ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
Ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης ΚΕΠ
Έκδοση και υπογραφή αποφάσεων μεταβολών του Δημοτολογίου και του Μητρώου Αρρένων και υπογραφή των αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων
Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης παραβατικότητας
Παρακολούθηση εφαρμογής του προϋπολογισμού
Μέριμνα για την βεβαίωση οφειλών προς τον Δήμο
Μέριμνα για την είσπραξη όλων των εσόδων και των προστίμων που επιβάλλονται από τον Δήμο
Υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και προπληρωμής
Υπογραφή αποφάσεων διάθεσης πίστωσης, κατά τις κείμενες διατάξεις
Έγκριση δαπανών Παγίας Προκαταβολής
Έκδοση αδειών παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων
Έκδοση αδειών παραχώρησης χρήσης αιγιαλού
Την έκδοση πάσης φύσεων φορολογικών στοιχείων και βεβαιώσεων
Έκδοση αδειών υπαίθριας διαφήμισης
Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων
Έκδοση αποφάσεων για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και την πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων, όπως και τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλλινοστούντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια
Υπογραφή των δηλώσεων πολιτογράφησης υπηκόων τρίτων χωρών Δήμου Κατερίνης
Καθορισμό έτους γέννησης αδήλωτων τέκνων
Έκδοση πιστοποιητικών πλησιεστέρων συγγενών βάσει υπευθύνων δηλώσεων
Αποφάσεις διόρθωσης ηλικίας
Έκδοση πιστοποιητικών που δεν προκύπτουν από τα Δημοτολόγια
Την διαχείριση αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου
Την ευθύνη διαχείρισης των νομικών υποθέσεων που αφορούν στο Δήμο,την παρακολούθηση της πορείας αυτών και τον συντονισμό όλων των ενεργειών σχετικά με δικαστικές αποφάσεις και λοιπές δικαστικές ή εξώδικες πράξεις.
Την αρμοδιότητα της ευθύνης και εποπτείας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας του διατάκτη, με εξαίρεση την αρμοδιότητα της υπογραφής του τεκμηριωμένου αιτήματος της παρ.3.α του άρθρου 66 του ν.4270/2014 και της παρ.1.α του άρθρου 4 του π.δ.80/2016 και μόνον όταν το αίτημα αφορά κάθε άλλη οργανική μονάδα εκτός από την Οικονομική Υπηρεσία. Ειδικότερα, όταν το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη προς τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4270/2014 και του π.δ.80/2016, αφορά σε δαπάνη οποιασδήποτε οργανικής μονάδας, πλην της Οικονομικής Υπηρεσίας, τότε θα υπογράφεται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο της αντίστοιχης οργανικής μονάδας. Στην περίπτωση που το παραπάνω αίτημα αφορά την Οικονομική Υπηρεσία, θα υπογράφεται από τον αντιδήμαρχο Λάζο Ντόντη.Τον κ. Δημήτριο Ντούρο
, Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:


Ευθύνη και εποπτεία του σχεδιασμού κατασκευής και συντήρησης έργων και αναπτυξιακών υποδομών των οικιστικών περιοχών του Δήμου
Ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών
Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση κτιριακών έργων
Ευθύνη και εποπτεία των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και χορήγηση των αδειών λειτουργίας
Ευθύνη και εποπτεία συντήρησης των σχολικών κτιρίων
Προώθηση προγραμμάτων Βιοκλιματικών Μελετών και Εφαρμογών
Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου
Εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, ευθύνη και εποπτεία εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
Ευθύνη και εποπτεία συντήρησης του οδικού δικτύου, των πεζοδρόμων και πεζοδρομίων εντός οικιστικών περιοχών
Ευθύνη και εποπτεία συντήρησης και βελτίωσης του αγροτικού οδικού δικτύου
Ευθύνη και εποπτεία λειτουργίας και συντήρησης των παιδικών χαρών
Την ευθύνη καθαρισμού των δικτύων ομβρίων υδάτων πλην αυτών που ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΚ
Λειτουργία της υπηρεσίας οδοσήμανσης
Την ονομασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και αρίθμησης κτισμάτων
Την έκδοση αδειών εκσκαφής σε δημοτικούς χώρους που αιτούνται οι οργανισμοί κοινωνικής ωφέλειας κλπ τρίτοι
Σύνταξη, παρακολούθηση και εκτέλεση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
Ευθύνη και εποπτεία της οργάνωσης, του συντονισμού και της παρακολούθησης των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών και την εφαρμογή των σχεδίων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Ευθύνη και εποπτεία σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης εγγειοβελτιωτικών έργων
Ευθύνη και εποπτεία των παραλιακών ζωνών καθώς και όλων των υποδομών του Δήμου που βρίσκονται εκτός οικιστικών ζωνών
Εποπτεία επί των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων
Προστασία και ανάπτυξη της Φυτικής Παραγωγής, της Ζωικής Παραγωγής και της Αλιείας
Την ευθύνη και εποπτεία διαχείρισης βοσκοτόπων
Την ευθύνη και εποπτεία διαχείρισης δασών
Λειτουργία Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης
Την ευθύνη και εποπτεία διαχείρισης των ρεμάτων και των αντιπλημμυρικών έργωνΤην κ. Παρθένα Μακρίδου - Παρτσαλίδου , Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:


Την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας.
Την εποπτεία λειτουργίας των εξυπηρετούμενων από τον Δήμο αγροτικών ιατρείων.
Την έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας.
Την ευθύνη και εποπτεία καταβολής των προνοιακών επιδομάτων.
Την εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας.
Την ευθύνη λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου.
Ευθύνη και εποπτεία του Τμήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων.
Εποπτεία του προσωπικού φύλαξης σχολικών κτιρίων.
Διαχείριση θεμάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.
Ευθύνη, εποπτεία και συντονισμός των θεμάτων διαφάνειας στις διαδικασίες καιτη λειτουργία του Δήμου καθώς και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια».
Την ευθύνη σχεδιασμού και εκτέλεσης προγραμμάτων «δια βίου μάθησης».
Τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκθέσεων κλπ., σε συνεργασία κάθε φορά με το αρμόδιο τμήμα που διαθέτει τα αναγκαία μέσα και το προσωπικό για την εκτέλεσή τους.
Την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο συμπεριλαμβανομένων και των αδελφοποιήσεων.
Την ευθύνη διαχείρισης των αρχείων του Δήμου.
Την ευθύνη και εποπτεία περισυλλογής των αδέσποτων ζώων, της λειτουργίας του δημοτικού κυνοκομείου και της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα. Τον κ. Δημήτριο Βαϊνά
, Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:


Ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου.
Ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.
Εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου.
Την ευθύνη συντήρησης και επισκευής των μεταφορικών μέσων και του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου.
Την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης.
Ευθύνη και εποπτεία εύρυθμης λειτουργίας και φύλαξης του Δημοτικού Αμαξοστασίου.
Την ευθύνη διαχείρισης των καυσίμων του Δήμου.
Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων και Αδρανών Υλικών.
Ευθύνη και εποπτεία παροχής υπηρεσιών γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας για το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου.
Την ευθύνη και εποπτεία καθαρισμού των ακτών.
Καθαριότητα των Λαϊκών Αγορών.
Εποπτεία του προσωπικού καθαριότητας σχολικών κτιρίων.
Ευθύνη και εποπτεία του Γραφείου Κίνησης και των οχημάτων του Δήμου.
Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων. Τον κ. Κωνσταντίνο Τσιουκάνη, Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:


Ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου
Την ευθύνη διαχείρισης του υλικού των Αποθηκών του Δήμου
Ευθύνη και εποπτεία λειτουργίας, συντήρησης και καθαριότητας των Δημοτικών Πάρκων
Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης
Ευθύνη ίδρυσης, λειτουργίας, επέκτασης και αδειοδότησης των δημοτικών κοιμητηρίων
Την ευθύνη και εποπτεία ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών
Την συντήρηση και λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής
Την λειτουργία και συντήρηση των σιντριβανιών του Δήμου 


Στους οριζόμενους Αντιδημάρχους μεταβιβάζονται επίσης οι αρμοδιότητες που εμπίπτουν στον τομέα ευθύνης του καθενός, όπως αναφέρονται ανωτέρω και αφορούν σε:
Εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αξιολόγηση των υπαλλήλων, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
Έκδοση και υπογραφή πράξεων, αποφάσεων, πιστοποιητικών Έγκριση τευχών τεχνικών προδιαγραφών εργασιών και προμηθειών, κατά τις κείμενες διατάξεις
Έκδοση αποφάσεων για την ανάθεση εργασιών και προμηθειών, κατά τις κείμενες διατάξεις
Έκδοση διακηρύξεων και περιλήψεων αυτών για έργα, εργασίες, προμήθειες, μελέτες
Έλεγχο και υπογραφή των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος και εμπίπτουν στους τομείς ευθύνης τους, μεταξύ αυτών και των συμβάσεων που συνάπτονται με δικηγόρους
Οι Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.


Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθενται πέραν των ανωτέρω και:


Η θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Η υπογραφή βεβαιώσεων ζωής.
Η υπογραφή πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών των εργαζομένων στο εξωτερικό.
Επίσης, σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η τέλεση πολιτικών γάμων που γίνονται στον Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ.321/1982.


Εκ των ανωτέρω Αντιδημάρχων αντιμισθίας δικαιούνται οι κάτωθι:


Λάζος Ντόντης
Κωνσταντίνος Τσιουκάνης
Χρήστος Λεμονόπουλος
Νικόλαος Παπαζιώγας
Παρθένα Μακρίδου - Παρτσαλίδου


Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Λάζος Ντόντης
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Ντούρος 


Ορίζει Εντεταλμένους Συμβούλους τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας:


Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χρυσόστομο Κυραϊλίδη και του αναθέτει:


Την ευθύνη και εποπτεία της λειτουργίας του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων
Την διαδραστική ενημέρωση των δημοτών με την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Την διαχείριση των ιστοσελίδων του Δήμου
Την ευθύνη και εποπτεία συντηρήσεων πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, οδών, πλατειών κλπ. Κοινοχρήστων χώρων
Την ευθύνη και εποπτεία συντήρησης των σχολικών κτιρίων
Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Γαβρίδη και του αναθέτει:
Τα καθήκοντα της λειτουργίας των λαϊκών αγορών
Την λειτουργία των εμποροπανηγύρεων


Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αλέξανδρο Καλτσίδη και του αναθέτει:


Την λειτουργία της υπηρεσίας οδοσήμανσης και πιο συγκεκριμένα την τοποθέτηση, τον έλεγχο και τη συντήρηση Πινακίδων Κ.Ο.Κ., των πινακίδων ονοματοθεσίας οδών, των φωτεινών σηματοδοτών και της οριζόντιας σήμανσης.
Την συντήρηση βελτίωση και επέκταση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου
Την συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων και του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου 


Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παναγιώτη Αθανασιάδη και του αναθέτει: 


Την εποπτεία του καθαρισμού των ακτών.
Την εποπτεία της τήρησης του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου και του προγράμματος αποκομιδής απορριμμάτων για τις παραλιακές εκτάσεις Κορινού, Παραλίας, Ολυμπιακής Ακτής και για τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας.
Την εποπτεία της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών
Την συντήρηση των χώρων Πρασίνου στην Δ.Ε. Παραλίας
Την συντήρηση και λειτουργία των παιδικών χαρών στην Δ.Ε. Παραλίας
Την συντήρηση και λειτουργία των αθλητικών χώρων της Δ.Ε. Παραλίας
Την εποπτεία του Γραφείου ΚΕΠ της Δ.Ε. Παραλίας
Ο κ. Αθανασιάδης θα χρησιμοποιεί για την εκπλήρωση των καθηκόντων του γραφείο στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα στην Καλλιθέα, στο πρώην κοινοτικό κατάστημα της Περίστασης, στο Δημαρχείο και στο δημοτικό αμαξοστάσιο στη Γανόχωρα.Την Δημοτική Σύμβουλο της Πλειοψηφίας κ. Ροδή Ελευθεριάδου και της αναθέτει:Την εποπτεία λειτουργίας και συντήρησης των παιδικών χαρών του Δήμου
Την ανάληψη πρωτοβουλίας και την υλοποίηση των απαραίτητων δράσεων και ενεργειών για την ίδρυση Παιδικού Μουσείου στο Δήμο ΚατερίνηςΤον Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Ίτσιο
και του αναθέτει:Την εποπτεία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων σε ότι αφορά τις διαδικασίες καταβολής των προνοιακών επιδομάτων και τις λοιπές κοινωνικές παροχές αρμοδιότητας του Τμήματος

Οι εντεταλμένοι σύμβουλοι ορίζονται υπεύθυνοι για τη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων και εξουσιοδοτούνται παράλληλα για την υπογραφή εγγράφων που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του αντικειμένου που τους ανατίθεται, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των καθ’ ύληνΑντιδημάρχων.

Σε όλους τους εντεταλμένους συμβούλους ανατίθενται επίσης:

Η θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Η υπογραφή βεβαιώσεων ζωής.
Η υπογραφή πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών των εργαζομένων στο εξωτερικό.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Λεμονόπουλος, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο. Όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Παπαζιώγα και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα τουΔημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Λάζο Ντόντη και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ντούρο και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Βαϊνά.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Νικολάου Παπαζιώγα τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Ντούρος και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Λάζος Ντόντης.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου κ. Παρθένας Μακρίδου – Παρτσαλίδου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Παπαζιώγας.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Ντούρου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Παπαζιώγας και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Λεμονόπουλος.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Χρήστου Λεμονόπουλου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Παπαζιώγας και όταν και αυτόςαπουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητες ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Παρθένα Μακρίδου – Παρτσαλίδου . Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του

Αντιδημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τσιουκάνη τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Βαϊνάς και αντίστροφα.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Λάζου Ντόντη τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Παπαζιώγας και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Ντούρος.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος κάποιου εκ των ανωτέρω η αναπλήρωσή του γίνεταιαπό τον εκάστοτε την δεδομένη περίοδο αναπληρωτή Δημάρχου.


Ο Δήμαρχος Κατερίνης 
Αναστάσιος Παπαζήσης


*Το έγγραφο στην Διαύγεια : https://diavgeia.gov.gr/doc/