Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών στα τρόφιμα για το έτος 2017.

Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια Έκθεση της ΕFSA για τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών για το έτος 2017, τα τρόφιμα που καταναλώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

εξακολουθούν κατά κύριο λόγο να μην περιέχουν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών ή να περιέχουν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών εντός των ορίων που έχουν καθοριστεί στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Ειδικότερα, στην Έκθεση της EFSA περιγράφονται λεπτομερώς οι επίσημες δραστηριότητες ελέγχου που πραγματοποιήθηκαν από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία και τη Νορβηγία το 2017 και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αυτών.


Σε συνέχεια των ανωτέρω, τα κύρια σημεία συνοψίζονται στα εξής:


➤ Τα αποτελέσματα για το 95,9% των δειγμάτων που αναλύθηκαν (84.627) βρίσκονται εντός των νόμιμων ορίων. Από αυτά, το 54,1% περιείχαν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών κάτω από το όριο ποσοστικοποίησης και το 41,8% περιείχαν ποσότητες φυτοπροστατευτικών ουσιών κάτω από Ανώτατα Όρια Καταλοίπων (MRLs).

➤ Το ποσοστό υπέρβασης των Ανώτατων Ορίων Καταλοίπων ήταν 4,1% έναντι 3,8% το 2016. Η διαφορά αυτή μεταξύ 2016 και 2017 εξηγείται σε κάποιο βαθμό από τον διπλάσιο αριθμό δειγμάτων που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο του συντονισμένου πολυετούς προγράμματος ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2017-2019, ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή.


Πηγή: portal.efet.gr