Παρασκευή, 24 Απριλίου 2020

Μετεγγραφές φοιτητών - Αύξηση μορίων σε όλους, εκτός από τους πολύτεκνους...

Τέθηκε σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων "Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις".


Την ίδια ώρα που στο σύνολο τους οι πολιτικοί και τα πολιτικά κόμματα (κυρίως τα κόμματα εξουσίας) χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού που απειλεί την Ελλάδα σε εξαφάνιση, η κυβέρνηση στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων "Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις", ενισχύει όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες εκτός αυτών των πολυτέκνων.

Προτάσσει οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, αλλά... ξεχνάει το δημογραφικό και κατά συνέπεια τους πολύτεκνους.

Πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο δεν έχει κανένα οικονομικό κόστος και προκαλεί απορία ο λόγος που δεν ενισχύονται οι πολύτεκνοι, αφού τέτοιου είδους υποστηρικτικά μέτρα μόνο θετικά είναι και μπορούν να βοηθήσουν το δημογραφικό πρόβλημα.


-----------------------


Άρθρο 69 Μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων


Ο αριθμός των μετεγγραφομένων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων είναι ίσος με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. όπως αυτό ορίζεται ανά ακαδημαϊκό έτος. Έως την 30η Απριλίου εκάστου έτους τα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. αποστέλλουν σχετική εισήγηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς τις λειτουργικές τους δυνατότητες σχετικά με τον αριθμό των φοιτητών τον οποίο δύνανται να μετεγγράψουν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. ο αριθμός των μετεγγραφομένων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων δύναται να υπερβεί το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων του οικείου Τμήματος. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων μετεγγραφής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.

Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφή βάσει του παρόντος άρθρου, δύναται να υποβάλει σχετική αίτηση για αντίστοιχα Τμήματα έως δύο (2) διαφορετικών Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α..

Ο αιτών μετεγγραφή μοριοδοτείται ανά κατηγορία κριτηρίων ως εξής:


α) Οικονομικά κριτήρια:


αα) Έξι (6) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

αβ) Τέσσερα (4) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (2.000,01) έως το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000).

αγ) Τρία (3) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (4.000,01) έως το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000).

αδ) Δύο (2) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (6.000,01) έως το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000) ευρώ.

αε) Ένα (1) μόριο, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (8.000,01) έως το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000) ευρώ.


Η μοριοδότηση των υποπεριπτώσεων αα) έως και αε) γίνεται πάντα διαζευκτικώς.β) Κοινωνικά κριτήρια:βα) Ενάμισι (1,5) μόριο, εάν ο αιτών είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας, προσαυξανόμενο κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος.

ββ) Δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας προσαυξανόμενα κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,

βγ) Δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι ορφανός από τον ένα γονέα και πέντε (5) μόρια εάν είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,

βδ) Ένα (1) μόριο, εάν ο αιτών είναι τέκνο άγαμης μητέρας,

βε) Ένα (1) μόριο για κάθε μέλος της οικογένειας του αιτούντος (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων μετεγγραφής με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 1, η επιλογή αυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης του συνόλου των μορίων τα οποία συγκέντρωσαν επί των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων αιτούντων, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, ώστε ο συνολικός αριθμός μετεγγραφομένων να μην υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 1.* Μπορείτε να μπείτε στην διαβούλευση και να καταθέσετε τα σχόλια σας εδώ: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=5064