Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020

Απόδειξη πολυτεκνικής ιδιότητας απ’ όσους την επικαλούνται

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΣΠΕ ΠΡΟΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

ΘΕΜΑ: Απόδειξη πολυτεκνικής ιδιότητας απ’ όσους την επικαλούνται.

ΣΧΕΤ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης» (Κ.Δ.Β.Μ)

Αξιότιμε, Κύριε Πρόεδρε.

1. Η διάταξη της παρ.9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014), ορίζει ρητά ότι:

«Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του Ν. 2190/1994, του Ν.2643/1998 ως και οποιασδήποτε άλλης διάταξης που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου, ως πολύτεκνος γονέας (και τέκνο πολυτέκνου) νοείται ο κατά τις οικείες διατάξεις του νόμου περί πολυτέκνων οριζόμενος, της πολυτεκνικής ιδιότητας αποδεικνυόμενης από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη Νόμου, Προεδρικού Διατάγματος, Υπουργικής Απόφασης κ.λπ. καταργείται».

2 α. Η παραπάνω διάταξη είναι σαφής, δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας και προσδιορίζει τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να καταθέσουν οι πολύτεκνοι (γονείς και παιδιά), για να αποδείξουν την πολυτεκνική ιδιότητά τους, που δεν είναι άλλα από το πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του οικείου Δήμου, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και από το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητος της ΑΣΠΕ.

β. Σε καμία απολύτως περίπτωση η απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητος, για όσους την επικαλούνται, δεν μπορεί να γίνει με την κατάθεση-προσκόμιση μόνο του ενός δικαιολογητικού από τα παραπάνω, αλλά απαιτείται η κατάθεση και των δύο.

γ. Το πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως μόνο, σε καμία περίπτωση δε μπορεί να αποδείξει την πολυτεκνική ιδιότητα κάποιου, οσαδήποτε παιδιά και αν αναγράφονται σε αυτό (4,6,8,10 κ.λ.π) και τούτο γιατί στο πρόσωπο των παιδιών αυτών πρέπει να συνυπάρχουν και οι προβλεπόμενες από το ν. 3454/2006 ηλικιακές και λοιπές προϋποθέσεις (επιμέλειά τους κ.ά).

3. Αναγράφεται την εν θέματι πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πως οι πολύτεκνοι (γονείς και παιδιά), για να αποδείξουν την πολυτεκνική τους ιδιότητα θα πρέπει να καταθέσουν πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως ή πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητος της ΑΣΠΕ.

Επί του προκειμένου, με τα όσα εξετέθησαν παραπάνω, η απαίτηση της πρόσκλησής σας να καταθέτουν οι πολύτεκνοι για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητος μόνο το πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως ή μόνο το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητος της ΑΣΠΕ, έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία και την παραβιάζει κατάφωρα.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί Πανελλαδικά 208.000 πολύτεκνες οικογένειες και που θέλει να πιστεύει πως η αποστασιοποίησή σας από την παραπάνω νομική διάταξη οφείλεται σε αβλεψία, σας παρακαλεί να καταστήσετε την εν θέματι Πρόσκλησή σας σύννομη και να αποκαταστήσετε την αδικία που γίνεται σε βάρος των πολυτέκνων και των παιδιών τους, με την πρόβλεψη που γίνεται σε αυτή να αποδεικνύεται η πολυτεκνική ιδιότητα με την κατάθεση μόνο του πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως ή μόνο του πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητος.

5. Σε διαφορετική περίπτωση, Κύριε Πρόεδρε, θα καταλάβουν θέσεις πολυτέκνων μη πολύτεκνοι σε βάρος των όντως πολυτέκνων, με ότι αυτό συνεπάγεται και για την τήρηση της νομιμότητος και για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Για την ΑΣΠΕ
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας Ο Διευθυντής
Βασίλειος Θεοτοκάτος Δήμητρα-Ινές Αγγελή Χαράλαμπος Παύλος