Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Παρατείνεται μέχρι τις 2 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση οφειλών του νόμου 4321/15.Δόθηκε παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για ένταξη στη
ρύθμιση οφειλών ν. 4321/15

Με επιστολή του προς το Επιμελητήριό μας, ο ΟΑΕΕ μας ενημέρωσε ότι παρατείνεται μέχρι τις 2 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση οφειλών του νόμου 4321/15.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 

«Με νεότερη διάταξη του αρθρ.19 Ν.4324/2015 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 2/6/15.

Με την ίδια διάταξη προβλέπεται η  υπαγωγή στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων, κατά την 1/4/15,  οφειλών και τροποποιούνται, προς το ευνοϊκότερο,  οι όροι   απώλειας της ρύθμισης, επιτρέποντας την  καθυστέρηση  έως ένα μήνα,  τριών δόσεων ανά έτος ρύθμισης,  έναντι της μιας που ίσχυε με την αρχική διάταξη.
όσο η παράταση όσο και οι αλλαγές στους όρους απώλειας και την εντασσόμενη οφειλή επισφραγίζουν τις διαβεβαιώσεις της Διοίκησης του Οργανισμού για άμεσες βελτιώσεις του πλαισίου της ρύθμισης έτσι ώστε να καθίσταται ακόμη πιο ευνοϊκή  για τους ασφαλισμένους, όχι μόνο για να ενταχθούν αλλά και να παραμείνουν συνεπείς σ αυτήν, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της.


Νέα ρύθμιση οφειλών

-Άρθρο 28 Ν.4321/2015 (ΦΕΚ 32Α/21.3.2015)
-Άρθρο 19 Ν.4324/2015 (ΦΕΚ44Α/29.4.2015)

Δικαιούχοι υπαγωγής

Όλοι οι ασφαλισμένοι (ενεργοί και σε διακοπή σε κύρια και επικουρική ασφάλιση).

Δεν υπάγονται στη ρύθμιση οι προαιρετικά ασφαλισμένοι και όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.

Οφειλές που εντάσσονται:

Ρυθμίζονται ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 28.2.2015

Δε ρυθμίζονται οφειλές από αναγνωρίσεις χρόνων και χρόνου προαιρετικής ασφάλισης (αυτασφάλιση).

Όροι ρύθμισης

-Επιβάρυνση της κύριας οφειλής με Τέλη Καθυστέρησης, όπως αυτά διαμορφώνονται κατά την 31.12.2012 και ετήσιο επιτόκιο 8,05% από 1.1.2013 και μέχρι τον προηγούμενο μήνα υποβολής της αίτησης.

-Εξόφληση σε μηνιαίες δόσεις με ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου επιβαρύνσεων (Τελών Καθυστέρησης και επιτοκίου), ως εξής:

α. Εφάπαξ εξόφληση    ποσοστό έκπτωσης    100%
β. Έως τριάντα έξι (36) δόσεις        -//-    80%
γ. Από τριάντα επτά (37) έως πενήντα (50) δόσεις            70%
δ. Από πενήντα μία (51) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις        -//-    60%
ε. Από εβδομήντα τρείς (73) έως εκατό (100) δόσεις            50%

-Οφειλές κάτω των 5.000€ κύριας οφειλής δεν επιβαρύνονται με τόκο αποπληρωμής. Οφειλές άνω των 5.000€ επιβαρύνονται με μηνιαίο επιτόκιο 0,25%. -Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης πενήντα (50) ευρώ.

-Η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται σε Τράπεζες ή ΕΛ.ΤΑ. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για ρύθμιση.
-Εκτός της πρώτης, οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται υποχρεωτικά σε Πιστωτικά Ιδρύματα με αυτόματη χρέωση Τραπεζικού Λογαριασμού (πάγια εντολή), την τελευταία ημέρα κάθε μήνα.

-Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση έως ένα μήνα, τριών δόσεων, ανά έτος ρύθμισης. Η πρώτη καθυστερούμενη δόση δεν επιβαρύνεται ενώ η δεύτερη και τρίτη επιβαρύνονται με μηνιαίο επιτόκιο 0,25%. Κάθε καθυστερούμενη δόση συνεισπράττεται με την επόμενη.

-Η εμπρόθεσμη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, είναι υποχρεωτική.

-Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι, χορηγείται μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής, το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 2.6.2015

Η αίτηση υποβάλλεται διαδικτυακά (www.oaee.gr) μέσω της Υπηρεσίας «ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΕΔΩ» ή στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες ΟΑΕΕ.

Εάν η οφειλή έχει βεβαιωθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. η αίτηση υποβάλλεται διαδικτυακά (www.ika.gr) ή στις αρμόδιες Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.