Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ:ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ:ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:Διαχείριση υπολειμμάτων καλλιεργειών – αποφυγή πυρκαγιών.Σύμφωνα με τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, η αυτοφυής βλάστηση, η “καλαμιά” της προηγούμενης καλλιέργειας και η καλλιέργεια χλωρής λίπανσης είναι καλό να καλύπτει το χωράφι τους χειμερινούς μήνες ιδιαίτερα στα επικλινή εδάφη με κλίση μεγαλύτερη του 10%. Η πρακτική αυτή συνιστάται διότι μειώνει την επιφανειακή απορροή και κατά συνέπεια τη διάβρωση του εδάφους και την απώλεια θρεπτικών στοιχείων, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της γονιμότητα αυτού.
Ως προς τη διαχείριση των υπολειμμάτων καλλιέργειας, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, συνιστάται να ακολουθηθούν οι εξής πρακτικές:

• Άμεση ενσωμάτωση στο έδαφος
• Βόσκηση της καλαμιάς και ενσωμάτωση αυτής στο έδαφος μετά τη βόσκηση.
• Κοπή και ενσωμάτωσή τους στο έδαφος την επόμενη άνοιξη.
Αναφορικά με την καύση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών (καλαμιάς) και των κινδύνων από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που αυτή συνεπάγεται, απαγορεύεται καταρχήν να γίνεται στις
οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, στις επικλινείς εκτάσεις (κλίση μεγαλύτερη από 10%) και στις
περιοχές με οργανικά εδάφη (οργανική ουσία μεγαλύτερη από 4%).
Στις περιοχές όπου εφαρμόζεται το κάψιμο αυτών, επιβάλλεται απαραιτήτως η λήψη των ακόλουθων μέτρων:
• Να ενημερώνεται πριν την καύση η πυροσβεστική υπηρεσία
• Πριν την έναρξη της καύσης να ληφθούν μέτρα ελέγχου αυτής, όπως:
1. δημιουργία αυλακιών για πυρασφάλεια.
2. να υπάρχουν διαθέσιμα 200 λίτρα νερού, φτυάρια και τουλάχιστον δύο άνθρωποι να εποπτεύουν το χώρο.
3. να απομακρύνονται τα προς καύση υλικά από στύλους της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, από εγκαταστάσεις
φυσικού αερίου πετρελαίου κλπ.
Επίσης συνιστάται το κάψιμο να γίνεται, αν αυτό είναι δυνατό, αντίθετα από την φορά του
ανέμου και όπου είναι δυνατό να ενσωματώνεται η στάχτη εντός δύο ημερών από την καύση.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
                                                              
ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ