Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ένα (101) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κατερίνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ένα (101) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήμου Κατερίνης, που εδρεύει στην Κατερίνη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):...

Δείτε την Ανακοίνωση, την Αίτηση και το Παράρτημα:
Όλο το κείμενο της Ανακοίνωσης σε μορφή PDF εδώ
To έντυπο της Αίτησης σε μορφή PDF εδώ
Το έντυπο Παράρτημα σε μορφή PDF εδώ

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις στον Δήμο Κατερίνης.