Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

Το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων στο Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης!

Το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων στο Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης!
Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 19 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.        
Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με το θέμα της ονομασίας του κράτους της FYROM και έκδοση σχετικού ψηφίσματος
2.        

Τροποποίηση της 685/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Τροποποίηση – συμπλήρωση της 589/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Κανονισμός χρήσης και λειτουργίας παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων κλπ Δήμου Κατερίνης”», όπως ισχύει
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
3.        
Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
4.        
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
5.        
Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
6.        
Διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
7.        
Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
8.        
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για το χειρισμό των υποθέσεων που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
9.        
Λήψη απόφασης για την ανταλλαγή δημοτικής έκτασης εμβαδού 633,50τ.μ.που αποτελεί διαιρετό τμήμα του με αρ. 05 οικοπέδου ολικής έκτασης 1033,50τ.μ. στο Ο.Τ. 994 στην Ενότητα Βατάν με οικόπεδο εμβαδού 940,00τ.μ. στο Ο.Τ. 474, αρ.07Ν στην Ενότητα Σιδηροδρομικού Σταθμού Κατερίνης ιδιοκτησίας Ευαγγέλου Καραΐσκου
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
10.    
Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αιτήσεις δημοτών
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχος
11.    
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ», αρ. μελ.: 56/2013
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
12.    
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
13.    
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
14.    
Έγκριση της αριθ. 3/2018 μελέτης με τίτλο: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Κατερίνης έτους 2018» προϋπολογισμού 31.000,00 ευρώ, έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας  και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με συνοπτικό διαγωνισμό.
Εισηγητής: Ροδή Ελευθεριάδου, αντιδήμαρχος
15.    
Έγκριση της αριθ. 4/2018 μελέτης με τίτλο: «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Κατερίνης 2018»,  έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
Εισηγητής: Ροδή Ελευθεριάδου, αντιδήμαρχος
16.    
Έγκριση υποβολής αίτησης/πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 4922/5.10.217 πρόσκλησης της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας προτεραιότητας ΑΞ11 «Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ», με τίτλο «Υποστήριξη των Ενδιάμεσων Φορέων των ΣΒΑΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας»΄
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
17.    
Χορήγηση παράτασης συμβάσεων που συνάφθηκαν στο πλαίσιο του “Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
18.    
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης στην 1η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε." (CitieNet Α.Ε.)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
19.    
Τροποποίηση της 193/2016 απόφασης ΔΣ με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών του Δήμου Κατερίνης», ως προς τους εκπροσώπους του Επιμελητηρίου Πιερίας
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
20.    
Έγκριση διοργάνωσης και συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης και διάθεση πιστώσεων
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
21.    
Καθορισμός εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Πρόνοιας (ΟΠΠΑΠ) Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας


Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα