Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019

Δείτε ποιοι φορείς έχουν την αρμοδιότητα για την συντήρηση των δρόμων στην Πιερία. (Χάρτες-φώτο)

Δείτε ποιοι φορείς έχουν την αρμοδιότητα για την συντήρηση των δρόμων στην Πιερία. (Χάρτες-φώτο)
➤ Πόσες φορές αναρωτηθήκατε ποιος είναι ο υπεύθυνος για την συντήρηση ενός δρόμου;
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προχώρησε στην χαρτογραφική αποτύπωση των αρµοδιοτήτων συντήρησης του οδικού δικτύου της Χώρας.

Δείτε παρακάτω ποιοι έχουν την αρμοδιότητα για την συντήρηση του οδικού δικτύου της Πιερίας.


Στους χάρτες αυτούς απεικονίζεται ως υπόβαθρο η διοικητική διαίρεση σε επίπεδο ∆ήµου, καθώς και το οδικό δίκτυο κατανεµηµένο ανά φορέα αρµοδιότητας συντήρησης (Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, Εταιρίες Παραχώρησης, Περιφέρειες, ∆ήµοι).

Σύμφωνα με το Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162Α/2006) «ως συντήρηση νοείται η αποκατάσταση των βλαβών του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφαλείας της οδού (στηθαία, νησίδες ασφαλείας, σήμανση κ.ο.κ.), επιφυλασσομένων των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την αρμοδιότητα και τις ευθύνες των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.»

Σύμφωνα με τις Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων - Στοιχειώδης Συντήρηση οι οποίες εκδόθηκαν από την Εγνατία Οδό Α.Ε. και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. Δ3β/156/10-Ω/30-6-2003 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ και τις Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων - Κύρια Συντήρηση Οδοστρωμάτων οι οποίες εκδόθηκαν από την Εγνατία Οδό Α.Ε. και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. Δ1α/ο/8/60/12-07-2004 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, ως Κύρια Συντήρηση των στοιχείων του αυτοκινητόδρομου ορίζεται το σύνολο των παρεμβάσεων που έχουν ως σκοπό την πλήρη αποκατάσταση της ποιοτικής και δομικής τους κατάστασης. Περιλαμβάνουν εργασίες μεγάλης έκτασης, όπως αποκαταστάσεις, βελτιώσεις και επισκευές των στοιχείων του αυτοκινητόδρομου.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57Α/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) άρθρο 10, παράγραφος 1, «Όποιος έχει τις κατά τον παρόντα Κώδικα αρμοδιότητες ή την εξουσία επί του πράγματος, επί του οποίου διεξάγεται δημόσια κυκλοφορία, υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο, ώστε από τη δημόσια κυκλοφορία να μη δημιουργείται κίνδυνος ή ζημία τρίτων προσώπων ή άλλων έννομων αγαθών.»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι φορείς συντήρησης του οδικού δικτύου έχουν την αρμοδιότητα τόσο για την τακτική συντήρηση του οδοστρώματος και των συνοδών τεχνικών έργων όσο και για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων στο οδικό δίκτυο με την αποκατάσταση της βατότητας και την απομάκρυνση εμποδίων που μπορεί να έχουν προκληθεί εκτός των άλλων και από την εκδήλωση φυσικών η ανθρωπογενών καταστροφών, στα οποία περιλαμβάνονται το χιόνι, τα πλημμυρικά ύδατα και τα φερτά υλικά, οι εδαφικοί και βραχώδεις όγκοι που έχουν κατολισθήσει, τα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων κ.τ.λ.

Η επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο, ο έλεγχος κυκλοφορίας, η επιβολή προσωρινών περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους αρμοδίων υπηρεσιών της ΕΛΑΣ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ.1/2005, άρθρ. 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 – ΦΕΚ 57/Α΄/1999, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 4313/2014).

Επισημαίνεται ότι, για τα τμήματα του οδικού δικτύου που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Δρόμοι Ανάπτυξης» των έργων με Σύμβαση Παραχώρησης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που έχουν κυρωθεί οι  Συμβάσεις Παραχώρησής τους και έχουν παραδοθεί για λειτουργία, το ανωτέρω έργο της ΕΛ.ΑΣ πραγματοποιείται σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στις σχετικές συμφωνίες αστυνόμευσης μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και των παραχωρησιούχων εταιρειών.

Επίσης, ο έλεγχος της επικρατούσας κατάστασης για την καλή λειτουργία του έργου παραχώρησης (επιθεώρηση, επισήμανση και αντιμετώπιση εκτάκτων συμβάντων, λήψη μέτρων ενημέρωσης των χρηστών, διαχείριση κυκλοφορίας, κλπ) πραγματοποιείται και με ευθύνη των παραχωρησιούχων εταιρειών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με άμεση ενημέρωση των κατά τόπους αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.

Διευκρινίζεται ότι η αστυνόμευση του έργου παραχώρησης από την ΕΛ.ΑΣ. είναι ανεξάρτητη από τον έλεγχο της επικρατούσας κατάστασης που πραγματοποιείται από τους παραχωρησιούχους και προβλέπεται στις σχετικές συμβάσεις παραχώρησης και εγχειρίδια λειτουργίας

Κατανοµή των αρµοδιοτήτων συντήρησης του οδικού δικτύου

Η κατανοµή των αρµοδιοτήτων συντήρησης των ολοκληρωµένων τµηµάτων των αυτοκινητοδρόµων βασίστηκε στις αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε που εκδόθηκαν σε εφαρµογή του Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2-8-2006) και επικαιροποιήθηκε µε βάση τις χαράξεις των νέων τµηµάτων αυτοκινητοδρόµων που κατασκευάστηκαν από τις παραχωρησιούχες εταιρίες του προγράµµατος «∆ρόµοι ανάπτυξης». Αντίστοιχα η κατανοµή των αρµοδιοτήτων συντήρησης του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού βασίστηκε στις αποφάσεις των Γενικών Γραµµατέων των Κρατικών
Περιφερειών που εκδόθηκαν σε εφαρµογή του Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2-8-2006) και παρατίθενται στο σχετικό παράρτηµα Β του παρόντος και επικυρώθηκε από τις ∆/νσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων (Πρώην Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων).

Μετά την εφαρµογή του Προγράµµατος «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α΄/2010) οι αρµοδιότητες για τη συντήρηση των οδών που ανήκαν στις καταργηθείσες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (επαρχιακό οδικό δίκτυο) και στις πρώην κρατικές Περιφέρειες (εθνικό οδικό δίκτυο), περιήλθαν πλέον στις νέες Περιφέρειες που συστήθηκαν µε τον Ν.3852/10 και ασκούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες τους (αρθ. 186 παρ.ΙΙ.ΣΤ.1 του Ν.3852/2010).

Το υπόλοιπο δηµόσιο οδικό δίκτυο, όπως προκύπτει από τις ανωτέρω αποφάσεις, ανήκει στην αρµοδιότητα συντήρησης των ∆ήµων, εντός των διοικητικών ορίων εκάστου. Επίσης η αρµοδιότητα συντήρησης των τµηµάτων του οδικού δικτύου που έχει χαρακτηριστεί ως Εθνικό ή Επαρχιακό οδικό δίκτυο και βρίσκονται εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων, ανήκει στους οικείους ∆ήµους.ΧΑΡΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ:


ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ : ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΜΕ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ)

ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ)

ΜΕ ΑΣΠΡΟ ΧΡΩΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ


ΦΟΡΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ:

Αναλυτικά και περισσότερα για όλη τη χώρα εδώ: