Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019

Έρευνα για την παιδική παχυσαρκία στα Δημοτικά Σχολεία. (Έντυπα)

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η διεξαγωγή έρευνας με θέμα «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία παρακολούθησης της παιδικής παχυσαρκίας».


Την έρευνα θα πραγματοποιήσει το  Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) σε συνεργασία με την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας.


Για την έρευνα το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει τα παρακάτω:


1. Πριν από τις επισκέψεις στα σχολεία θα υπάρχει συνεννόηση με τον Διευθυντή τους και συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

2. Θα κατατεθεί ηλεκτρονικό αντίτυπο της ερευνητικής εργασίας σε ψηφιακό δίσκο στο πρωτόκολλο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθώς επίσης και η ενυπόγραφη, σύμφωνη ή όχι, γνώμη της ερευνήτριας για το αν επιτρέπει στο Ι.Ε.Π. να προβεί σε ηλεκτρονική ανάρτηση της ερευνητικής εργασίας. Το αντίτυπο, αφού κατατεθεί στο πρωτόκολλο, θα διαβιβασθεί αρμοδίως στη Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π.

3. Η έρευνα θα διεξαχθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών κάθε σχολικής μονάδας. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των γονέων στην έρευνα είναι πάντα προαιρετική, γίνεται με δική τους ευθύνη και εφόσον το επιθυμούν.

4. Για την διεξαγωγή της έρευνάς στους μαθητές θα πρέπει να προηγηθεί ενημέρωση των γονέων και των εκπαιδευτικών, ώστε να υπάρχει ενυπόγραφη-υπεύθυνη δήλωση των γονέων έχοντας υπόψη ότι για όλες τις περιπτώσεις η συμμετοχή στην έρευνα δεν είναι υποχρεωτική. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη των εμπλεκομένων στην έρευνα, αφού ενημερωθούν σχετικά με το περιεχόμενο της έρευνας, τα εργαλεία συλλογής δεδομένων και τον τρόπο καταγραφής των δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα της απόσυρσής τους οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμήσουν.

5. Η έρευνα απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 6,0 έως 9,9 ετών και θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019, σε χρόνο που θα συναποφασιστεί με τις σχολικές μονάδες. Η υλοποίηση της έρευνας στα σχολεία πρέπει να πραγματοποιείται πάντα παρουσία των εκπαιδευτικών της τάξης. Η απασχόληση εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών εντός ωρολογίου προγράμματος δεν θα ξεπεράσει τις δύο (2) διδακτικές ώρες ανά τμήμα.

6. Η συλλογή των δεδομένων θα γίνει με την χρήση ερωτηματολογίων κλειστού τύπου και μέσω σωματομετρήσεων. Οι σωματομετρήσεις περιλαμβάνουν μετρήσεις του σωματικού βάρους, του σωματικού ύψους και της περιμέτρου μέσης και περιφέρειας των μαθητών, θα πραγματοποιηθούν από τους ερευνητές και καθ΄ όλη την διάρκεια της διεξαγωγής τους θα παρευρίσκεται και ο εκπαιδευτικός της τάξης.

7. Η έρευνα διεξάγεται από το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) σε συνεργασία με την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας, υπό την ευθύνη της κ. Μαρίας Χασαπίδου, καθηγήτριας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Οι ώρες και οι μέρες των επισκέψεων της ερευνήτριας και των μελών της ερευνητικής ομάδας στα σχολεία θα οριστούν μετά από συνεννόηση με τον/την Διευθυντή/-τρια και τους εκπαιδευτικούς κάθε σχολικής μονάδας, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος και της λειτουργίας των σχολείων

8. Να τηρηθεί αυστηρά η δεοντολογία όσον αφορά την προαιρετική συμμετοχή άλλων των εμπλεκομένων, καθώς και τη διασφάλιση της ανωνυμίας και των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων της έρευνας.

9. Η εν λόγω έρευνα να μην χρησιμοποιηθεί για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό.

10. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση των μαθητών. Τα ερωτηματολόγια είναι πάντα ανώνυμα και κωδικοποιημένα Η έρευνα να διεξαχθεί με την απαραίτητη διακριτικότητα και να προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων. Σε κάθε περίπτωση, να τηρηθεί επακριβώς η επιστημονική δεοντολογία όπως περιγράφεται στο Αναλυτικό Σχέδιο Έρευνας, το οποίο έχει υποβληθεί στο Ι.Ε.Π.

Επισημαίνεται ότι το συνημμένο υλικό της έρευνας θα φυλάσσεται στο αρχείο του Ι.Ε.Π. για δύο χρόνια από την ημερομηνία συζήτησής της στο Διοικητικό Συμβούλιο και μετά θα καταστρέφεται με ευθύνη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους οποίους κοινοποιείται το έγγραφο αυτό, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τα σχολεία στα οποία θα διεξαχθεί η έρευνα.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ