Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020

Με τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών θα αποζημιωθούν οι σχολικοί τροχονόμοι και για το σχολικό έτος 2020-2021

Τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών στο νομοσχέδιο:

«Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις.»

Η τροπολογία αναφέρει ότι: «Παρατείνεται και για το σχολικό έτος 2020-2021 η ισχύς του άρθρου 35 του ν.4713/2020, σύμφωνα με το οποίο, η προβλεπόμενη αποζημίωση που λαμβάνουν οι εθελοντές σχολικοί τροχονόμοι καταβάλλεται, υπό τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις, και κατά το διάστημα υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων.»