Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 11 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:1. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2015
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

3. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση και εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

4. Συγκρότηση συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 23 του Ν. 1080/80
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

5. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Κατερίνης με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την εκπόνηση του εφαρμοσμένου ερευνητικού προγράμματος «Δράσεις μείωσης σεισμικής διακινδύνευσης Δήμου Κατερίνης – Σχεδιασμός, επιλογή, οριοθέτηση οργάνωσης χώρων καταφυγής»
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

6. Έγκριση της 58/2015 μελέτης με τίτλο «Επεμβάσεις αποκατάστασης οδοστρώματος λόγω φθοράς από όμβρια στην Τ.Κ. Κούκου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή 2ου χωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση “ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ”» του Δήμου Κατερίνης (88/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Μοσχοποτάμου, Λαγοράχης, Αρωνά)» (90/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Κούκου» (4/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Παλαιάς Βρίας» (67/2008 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – βελτίωση δρόμου προς χωμάτινη δεξαμενή και βάση στήριξης ηλεκτρικού πίνακα στον οικισμό Μελιαδίου» (35/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

12. Έγκριση τροποποιημένης μελέτης του έργου με τίτλο «Μέτρα προστασίας από φερτά και όμβρια περιμετρικά του ποδοσφαιρικού γηπέδου Τ.Κ. Καταλωνίων»
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δασόδρομου Άνω Μηλιά – Κρυονέρι – Μπουρλέκια Τ.Κ. Μηλιάς Δ.Ε. Πέτρας» (73/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή αγροτικού δικτύου Τ.Δ. Κατερίνης» (117/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

15. Έγκριση αποφάσεων Τοπικών – Δημοτικών Κοινοτήτων περί ξύλευσης
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

16. Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

17. Έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο Κατερίνης στη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

18. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

19. Έγκριση διενέργειας της ομάδας Γ «Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των παρελκόμενων μηχανημάτων των τρακτέρ» της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση αναλωσίμων και ανταλλακτικών για τη συντήρηση κι επισκευή μηχανημάτων πρασίνου» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 1 παρ. 3γ του άρθρου 3 και της παρ.2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, αντιδήμαρχος

20. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

21. Έγκριση της 59/2015 μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση προσβάσεων στο 17ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης» προϋπολογισμού 12.530,00 ευρώ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

22. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Παραλίας» (56/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

23. Διαμόρφωση προσβάσεων στο 17ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης (Α.Μ.59/2015)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

24. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Βατάν» (44/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

25. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στο Β΄ Νεκροταφείο Κατερίνης» (86/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

26. Αποδοχή χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

27. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης, ύστερα από εισηγήσεις της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

28. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Παραλίας» (28/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

29. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος κατά τη διαδικασία Ν.1337/83
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, αντιδήμαρχος

30. Ανάκληση αδειών άσκησης υπαίθριου – στάσιμου εμπορίου

31. Τροποποίηση της 638/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης και ορισμός προέδρου – αντιπροέδρου»
Εισηγητής: Χρήστος Γκουγκουρέλας, πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

32. Παραχώρηση δωρεάν δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ352 στην πολεοδομική ενότητα Εθνικού Σταδίου, εμβαδού 500,00 τ.μ. στο Σύλλογο Κοκκινοπλιτών «Ο ΟΛΥΜΠΟΣ» για ανέγερση πολιτιστικής στέγης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, εντεταλμένος σύμβουλος

33. Παραχώρηση γηπέδων σε αθλητικά σωματεία
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, εντεταλμένος σύμβουλος

34. Λήψη απόφασης για παραχωρήσεις τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αιτήσεις δημοτών
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, εντεταλμένος σύμβουλος

35. Έγκριση της 27/2015 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης με θέμα «Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014 (χρήση 01.01.2014 έως 31.12.2014)»
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, πρόεδρος Δημ. Ωδείου

36. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των δημοτικών χώρων στα κόμματα και στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους ενόψει των βουλευτικών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

37. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των χώρων της εμπορικής διαφήμισης στα πολιτικά κόμματα ή σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

38. Έγκριση της 35/2015 απόφασης Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης με θέμα «Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. οικονομικού έτους 2014 (χρήση 01.01.2014 έως 31.12.2014)»
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΚ

39. Έγκριση της 34/2015 απόφασης Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης με θέμα «Έγκριση απολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. οικονομικού έτους 2014»
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΚ

40. Έγκριση της 33/2015 απόφασης Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. οικονομικού έτους 2015»
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΚ

41. Ολοκλήρωση 2ου Δακτυλίου στη πόλη της Κατερίνης Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Λιακόπουλος