Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κατερίνης, Τμήμα Εγγειοβελτιωτικών Έργων. Ρυθμίσεις για την υποβολή αιτήσεων για έκδοση αδειών χρήσης νερού


Γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. οικ. 101123 / 17-Ιουν-2015 (ΦΕΚ 1435 Β΄/10-Ιουλ-2015) και την Εγκύκλιο Ε.Γ.Υ. οικ. 101282/14-Ιουν-2015, τίθεται η 30η Σεπτεμβρίου 2015 ως καταληκτική προθεσμία υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος χωρίς την καταβολή προστίμου.  Μετά την ημερομηνία αυτή ο παραβάτης τιμωρείται ως εξής:α.      με πρόστιμο (50) πενήντα ευρώ από 1-10-2015 μέχρι 31-12-2015 για κάθε μήνα καθυστέρησης και,
β.      με πρόστιμο 1.000 μέχρι 2.000 ευρώ από 1-1-2016.

Επιπλέον, στην Κ.Υ.Α. οικ. 101123 / 17-Ιουν-2015 (ΦΕΚ 1435 Β΄/10-Ιουλ-2015) προβλέπεται ο τρόπος καταβολής του προστίμου τόσο για την εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος, όσο και για την εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.)

Για σχετικές πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κατερίνης, Τμήμα Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Πλατεία Δημαρχείου 2, Κατερίνη  601 00
Αγαμέμνων Ψυρίλλος, γραφείο 8, 2ος όροφος, τηλ. 2351350459

Ευαγγελία Πρεπόνη, γραφείο 1, 2ος όροφος, τηλ. 2351350460.