Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019

Σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019...

στις 13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο
Επιλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης (άρθρο 179 του Ν. 3852/2010)
Εισηγητής:
Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 2ο
Έγκριση 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Εισηγήτρια:
Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού
Θέμα 3ο
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το γ΄ τρίμηνο έτους 2019
Εισηγήτρια:
Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού
Θέμα 4ο
Ορισμός διαχειριστή λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Τράπεζα της Ελλάδος
Εισηγήτρια:
Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού
Θέμα 5ο
Έγκριση μεταβίβασης κατά κυριότητα εξοπλισμού σταθμών μεταφόρτωσης 4ης και 5ης Δ.Ε.Ν. Χαλκιδικής στο Περιφερειακό Σύνδεσμο Φο.Δ.Σ.Α. Κ.Μ.
Εισηγητής:
Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής
Θέμα 6ο
Έγκριση πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στην Π.Ε. Ημαθίας
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
Θέμα 7ο
Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγράμματος Ποσοστού Πιστώσεων Επενδυτικών Δαπανών έτους 2019 χρηματοδοτούμενου από Κ.Α.Π. ευθύνης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Εισηγήτρια:
Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού
Θέμα 8ο
Έγκριση 1ης  Τροποποίησης Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, χρηματοδοτούμενου από α) Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και β) Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων)
Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας, Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης
Θέμα 9ο
Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π) / Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), 1ης Τροποποίησης  Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, 1ης Τροποποίησης Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών  “Συντηρήσεις Μικροκατασκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ταμειακού Υπολοίπου ΣΑΕ 016”, και 2ης Τροποποίησης Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων Πόρων της  Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης έτους 2019
Εισηγήτρια:
Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
Θέμα 10ο
Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας χρηματοδοτούμενων από α) Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και 1η Τροποποίηση ΠΕΔ από Ίδιους Πόρους (Τέλη μεταβίβασης Αυτοκινήτων) έτους 2019
Εισηγητής:
Ιορδάνης Τζαμτζής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας
Θέμα 11ο
Έγκριση 2ης  Τροποποίησης Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, χρηματοδοτούμενου από α) Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και β) Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων)
Εισηγήτρια:
Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας
Θέμα 12ο
Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών χρηματοδοτούμενου από Ίδιους Πόρους έτους 2019, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
Εισηγητής:
Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών
Θέμα 13ο:
Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων Πόρων και 2η Τροποποίηση Π.Ε.Δ. χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2019, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
Εισηγητής:
Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής
Θέμα 14ο
Έγκριση για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 167/2016 απόφασης της 15ης/25-07-2016 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας», ως προς: α) Την τροποποίηση άρθρων της από 15-11-2016 Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας» (σημείο 1 της απόφασης) β) τον ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του που θα συμμετέχει στην Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της προγραμματικής σύμβασης (σημείο 2 της απόφασης)
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
Θέμα 15ο
Έγκριση για τη 2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 10/26-01-2018  (ΑΔΑ:Ω29Ν7ΛΛ-Α61) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή και βελτίωση δρόμων Δήμου Αλεξάνδρειας», τον ορισμό εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους που θα συμμετέχουν στην Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της προγραμματικής σύμβασης και την εξουσιοδότηση υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης εκ μέρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας κ. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνο» ως προς το μέρος αυτών που αφορά τον ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του που θα συμμετέχει στην Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της προγραμματικής σύμβασης
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.
Θέμα 16ο
Έγκριση τροποποίησης της 26/13-2-2017 (ΑΔΑ: 6ΒΣΞ7ΛΛ-ΕΡ2)  απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης, Άρδευσης Δήμου Βισαλτίας , του Δήμου Βισαλτίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πράξη  ¨Αποχέτευση ακαθάρτων και εκσυγχρονισμός- έκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ) οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας
Εισηγητής:
Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών
Θέμα 17ο
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Βισαλτίας και της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τo έργο «Διαμόρφωση νησίδας στην Αθανασίου Αργυρού στη Δ.Κ. Νιγρίτας»
Εισηγητής:
Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών
Θέμα 18ο
Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής παρ. 4 άρθρου 13 του Π.Δ. 242/96 για τη μίσθωση ακινήτων και την εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων της Π.Κ.Μ - Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
Εισηγήτρια:
Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
Θέμα 19ο
Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής παρ. 4 άρθρου 13 του Π.Δ. 242/96 για τη μίσθωση ακινήτων και την εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων της Π.Κ.Μ – Π.Ε. Πέλλας
Εισηγητής:
Ιωάννης Τζαμτζής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας
Θέμα 20ό
Ορισμός μελών, ως εκπροσώπων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Π.Ε. Ημαθίας, στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρίας με διακριτικό τίτλο “ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑ Α.Ε.”
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
Θέμα 21ο
Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους, ως εκπροσώπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Π.Ε. Ημαθίας, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Εταιρίας μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα «ΠΡΟΣΒΑΣΗ»
Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
Θέμα 22ο
Ορισμός εκπροσώπου της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Κιλκίς στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Εταιρίας μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα: Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας «ΝΗΡΕΑΣ»
Εισηγητής:
Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς
Θέμα 23ο
Ορισμός εκπροσώπου της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Κιλκίς στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Εταιρίας μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης»
Εισηγητής:
Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς
Θέμα 24ο
Ορισμός εκπροσώπου της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Κιλκίς στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας “ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.”
Εισηγητής:
Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς