Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης...

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018, που θα γίνει στις 4 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.        
Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2018 (αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου στη ΔΕ Κατερίνης)
Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
2.        
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (20η)
Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3.        
Λήψη απόφασης για την τρίτη κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2019
Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
4.        
Λήψη απόφασης για τη σύναψη δανείου για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, ύστερα από την αριθμ. 581/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
5.        
Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Γηπέδου για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020
Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
6.        
Παραχώρηση χρήσης αίθουσας στο δημοτικό ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Μητροπολίτη Κυρίλλου 2 (ΜΕΚ)
Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
7.        
Μεταφορά στο Δήμο Κατερίνης του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ)
Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
8.
Ορισμός  μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 v.3463/06)
Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας
9.
Κατανομή ποσού 294.627,39 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2019 (Δ΄ κατανομή) και την κάλυψη της δαπάνης των Σχολικών Τροχονόμων από Ιανουάριο ως Μάρτιο 2020
Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
    10.
Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους
Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας


Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
Θεοφάνης Τερζόπουλος