Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη...

για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11-3-2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, που θα γίνει στις 20 Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.        
Αποδοχή χρηματοδότησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
2.        
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (6η)
Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3.        
Ψήφιση κανονισμού προβολής ιδεών και υπαίθριας διαφήμισης
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
4.        
Ανάκληση της αριθ. 21/2020 απόφασης ΔΣ με θέμα “Έγκριση παραχώρηση χρήσης λοιπών χώρων του Συνεδριακού Πνευματικού Κέντρου στον Ο.Π.Π.Α.Π.”
Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
5.        
Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών από τους πωλητές λαϊκών αγορών που έχουν αναστείλει την δραστηριότητά τους βάσει ΚΥΑ ή με την εκ περιτροπής δραστηριοποίησή τους,  λόγω της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19)
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή
6.        
Συγχώνευση του ΚΕΠ 0340 (πρώην Νομαρχιακής Αυτ/σης) στο ΚΕΠ 0253 του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δ/νση Κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών
7.        
Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
8.        
Λήψη απόφασης για την παράταση της  σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας για την πράξη: «Εγκατάσταση πρόσβασης ΑΜΕΑ SEATRAC σε παραλίες της Π.Ε. Πιερίας»
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
9.        
Λήψη απόφασης, ύστερα από την υποβολή αιτήματος προς τον οργανισμό FIWARE (εταίρος στο πρόγραμμα ΤΟΚΕΝ) προκειμένου ο  Δήμος Κατερίνης να γίνει χρυσό μέλος του οργανισμού FIWARE δωρεάν (αριθμ. 47/2020 απόφαση Δ.Σ.), για: α. έγκριση της επισυναπτόμενης με την παρούσα εισήγηση Συμφωνίας Συμμετοχής στο FIWARE Foundation (FIWARE Foundation Membership Agreement) και β. εξουσιοδότηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου για την υπογραφή της καθώς και για οποιαδήποτε απαιτούμενη από την ανωτέρω συμφωνία ενέργεια
Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού
10.     
Κατανομή ποσού 295.070,00 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2020 (β΄ κατανομή)
Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
11.     
Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους
Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
12.     
Έγκριση της αριθμ. 62/2020 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑ Κατερίνης με θέμα «Αναπροσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής ΔΕΥΑΚ για τα τέλη σύνδεσης ύδρευσης»
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ
13.     
Έγκριση της αριθμ. 71/2020 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑ Κατερίνης με θέμα «Υποβολή αιτήματος ρύθμισης οφειλών προς το Δήμο Κατερίνης»
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ


Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Θεοφάνης Τερζόπουλος